Betekenis geven en aanpakken

We willen ondermijning van gezag, maatschappelijke onrust en ontwrichting in gemeenten voorkomen. Maar hoe bereik je dat? Deze maatschappelijke opgave die op het terrein van de Openbare Orde en Veiligheid ligt, vraagt om veelomvattende inzichten en praktische adviezen voor bestuurders, ambtenaren, politie en professionals. Zij kunnen maar beter ruim keuze hebben uit handelingsperspectieven en doordrongen zijn van de effecten van hun handelen.

Stillare-onderzoek richt zich op het betekenis geven aan losse incidenten en ongewenste ontwikkelingen. We werken aan het werkelijk verstaan van de maatschappelijke dynamiek achter het dossier. Vervolgens bieden we concreet zicht op passend handelingsrepertoire.

Voor meer informatie neemt u contact op met Agnes Dinkelman via 06 36168643.

Zie ook: Doorbraken in OOV dossiers

Zie ook: Onderzoek: ‘Sturen en steunen in tijden van onrust’Lopend onderzoek: ‘Aanpak langlopende dossiers op het snijvlak van Openbare Orde en Veiligheid, Stabiliteit en het Sociale domein’ vanaf juni 2020

Stillare initieerde in april 2020 onderzoek naar de wijze waarop bestuurders zich voorbereiden om langlopende OOV gerelateerde dossiers het hoofd te bieden. Elders op deze site gaven we een opsomming: van polarisatie tot overlast gevende asielzoekers uit veilige landen. Van bedreiging van bestuurders tot radicalisering van jonge moslims. Van vernieling en geweldpleging op Oudejaarsnacht tot ondermijning van het lokale bestuur. Van de Zwarte Piet confrontaties tot georganiseerde criminaliteit of geweld tussen Turkse en Koerdische Nederlanders.

Hoe bereiden ze zich voor? Welke betekenis geven zij aan gebeurtenissen? Op welke wijze kiezen zij positie in een dossier? Hoe kijken zij aan tegen de verschillen tussen rampenmanagement, crisismanagement en beïnvloeding van langlopende vraagstukken met op de tijdlijn hier en daar incidenten? Hoe willen zij ondersteund worden door ambtenaren? Hoe worden zij gevoed of tegengewerkt door politici? Wie willen zij zijn als het er op aan komt?

We spreken met oud-burgemeesters, oud-wethouders, medewerkers van OM en Politie, ambtenaren OOV, wetenschappers in het veld van bestuur en veiligheid en huidige bestuurders.

Mocht u een bijdrage willen leveren neem dan contact op met Agnes Dinkelman via 0636168643


Artikel: Bezorgdheid als breekijzer voor verandering binnen moslimgemeenschappen

Agnes Dinkelman, februari 2020
Burgemeester Marcouch van Arnhem riep al vaker op om moslimgemeenschappen weerbaar te maken tegen politiek-salafistisch gedachtengoed. Daar mag nog best een schep bovenop. Radicalisering van jongeren uit moslimgezinnen gaat door, ook als we even niet kijken. Dat maakt de ouders bezorgd maar ook handelingsverlegen. Daar ligt voor Nederlandse bestuurders een taak.

bekijk online


Onderzoek: ‘Er was eigenlijk niets aan de hand’

Maatschappelijke polarisatie in de wijk.

Lees ook: Aanbevelingen

Cases Maassluis en Zaanstad
Met domeinverbindende handelingsperspectieven

Agnes Dinkelman en Gerrit Kleijheeg, 2017

Polarisatie tussen groepen heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Burgers die onderling de strijd aangaan en burgers die bestuurders uitdagen, het is een situatie die onveiligheidsgevoelens oproept. Spanningen in wijken worden door bestuurders en ambtenaren niet altijd opgemerkt. Soms worden ze wel gezien maar als status quo geaccepteerd. Het is de norm geworden dat burgers van elkaar vervreemden en elkaar niet of met mate vertrouwen en bestuurders niet als vertegenwoordiger ervaren of zelfs wantrouwen. Dit is geen kenmerk van Zaanstad en Maassluis, dit is iets dat Nederland-breed speelt.

Stillare doet niet aan waarheidsvinding maar brengt de maatschappelijke dynamiek in beeld door de waarheden van alle betrokkenen in kaart te brengen. Hieruit destilleren we handelingsperspectieven. De uitkomsten van dit onderzoek helpen bestuurders, ambtenaren en professionals om adequaat met polariserende krachten om te gaan.

Maatschappelijke polarisatie in de wijk, onderzoek en aanbevelingen.
Download onderzoek als PDF
Download aanbevelingen als PDF


Artikel: Politie is gegijzelde kanarie in de mijn

Agnes Dinkelman, januari 2017
Ondertussen sommeert de maatschappij: Los op! Maar de politie kan niet slagen. Onmogelijk. We hebben een plaats delict waar zelfs een man als Akerboom zal struikelen.

bekijk online


Artikel: Stille Stadsdiplomatie

Agnes Dinkelman, januari 2016
De bedreigingen van raadsleden en burgemeesters en de intimidatie van burgers zijn illustraties van het gebrek aan respect en bereidheid er samen uit te komen. We hebben te maken met een stadium van escalatie waardoor standaard bemiddeling niet meer effectief zal zijn. De situatie vraagt dus een andere aanpak.

bekijk online