Voor iedereen die cultuurverschillen en cultuurovereenkomsten in zijn werk tegenkomt.
Voor iedereen die de verschillen en overeenkomsten wil begrijpen en in kaart brengen. 

In de Tweedaagse ‘Een al cultuur, cultuursensitief waarnemen en handelen’ wordt uitgebreid op de materie ingegaan.

Voor meer informatie neem contact op met ons.


Een en al cultuur!

Cultuursensitief waarnemen en handelen

 1. Krijg gevoel voor de aard van cultuurverschillen.
 2. Breng de belangrijkste cultuurverschillen en -cultuurovereenkomsten tussen twee of meer groepen in kaart.
 3. Bepaal waar voorlichting, uitwisseling of een aanpak nodig is.

Het model van Dinkelman

Links
De brede basis van de driehoek staat voor een samenleving waarin de familie veel invloed
heeft op het leven en het gedrag van de individuen. De punt (smal) staat voor weinig orde-
ning: in de maatschappij is wet- en regelgeving en maatschappelijke mores wel aanwezig
maar niet allesbepalend.

Midden
In de rechthoek zijn maatschappelijke ordeningen zoals religieus, cultureel of politiek
gedreven regelgeving dwingend (breed) voorgeschreven. Ook voor individuen in families
zijn verwachtingen uitgekristalliseerd.

Rechts
De punt van de driehoek staat aan de kant van het individu. In dit soort samenlevingen
bepalen individuen hun eigen keuzes. We herkennen hier bijvoorbeeld Nederland.
De driehoek loopt naar boven breed uit: in de maatschappij is van zwangerschap tot
uitvaart bijna alles geregeld. Door wet- en regelgeving en sociale ongeschreven regels.

De scoringslijst

Gebruik de scoringslijst om de cultuur van een samenleving of groep in kaart te brengen:
denk aan een bevolkingsgroep, een stad, wijk, familie of groep collega’s.
Vul de lijst net zo vaak in als dat er culturen zijn in jouw situatie.

U vindt de scoringslijst onderaan deze pagina of download hem meteen hier.

Doorloop de 6 stappen:

 1. Kies voor een samenleving of groep
 2. Verwerf informatie over de te scoren onderwerpen
 3. Scoor de onderwerpen
 4. Scoor de handhaving
 5. Leg de lijsten naast elkaar. Merk verschillen en overeenkomsten op
 6. Bespreek, wissel uit, kies voor voorlichting of een aanpak

Onderwerpen scoringslijst

 • Orde door Wet- en regelgeving van een overheid.
  Denk aan: grondwetten, wet- en regelgeving op het gebied van arbeid zoals arbeidscontracten, CAO’s, kies- en belastingstelsel, sociale zekerheid, schoolplicht en verkeersregels.
 • Orde door de regels van omgang binnen Huwelijk en Familie.
  Denk aan: verhoudingen en verwachtingen tussen leden onderling, taken en rollen in en buiten het huis. Denk ook aan vrijheden en regelingen die voor mannen en vrouwen verschillend kunnen zijn.
 • Orde door regels, mores en spontane organisatie binnen Maatschappelijk Verkeer.
  Het gaat om afspraken die niet voortkomen uit wetten maar wel voor gemak en helderheid tussen mensen zorgen. Denk aan schoolregels, methodes, de alfabetische volgorde, gebruik van agenda’s, gekleurde banden in de vechtkunst of de muntjes voor de supermarktkar.
 • Orde die gedreven is door Religie, Cultuur of Politiek.
  Denk aan religieuze feestdagen, kledingvoorschriften, de Sharia-wetgeving, besnijdenisrituelen, komen tot partnerkeuze, halal en koosjer voeding of moraalpolitie.
 • Orde in Individueel contact.
  Denk aan de mate waarin twee personen van dezelfde en van verschillende sekse zelf mogen uitvinden hoe hun relatie zich ontwikkelt. Hoeveel bemoeienis is er van familie of anderen? In hoeverre bepalen individuen de aard van de relatie? Wordt het een vriendschap? Een zakelijk contact? Ontstaat er een liefdesrelatie?

Handhaving

De gebruiker scoort de mate waarin de regels en de orde worden gehandhaafd door
autoriteiten. Denk aan politie en justitie, ouders en oudere kinderen, groepsoudsten,
leraren, religieuze of politieke leiders, mannen t.o.v. vrouwen.

De professional die de onderwerpen scoort omcirkelt een woord op de schaal tussen
dwingend handhaven (in het meest strenge geval) en geen interesse (in het geval er niet
gehandhaafd wordt).

Naast elkaar leggen van de scoringslijsten

Leg de lijsten naast elkaar. Constateer de grootste verschillen en de duidelijkste overeen-
komsten. Kies voor verdere verkenning van de onderwerpen, uitwisseling, voorlichting of
een aanpak.


Een en al cultuur!

Cultuursensitief waarnemen en handelen

U kunt deze scoringslijst ook downloaden.

Scoringslijst van …………………………………………………………….. (land, bevolkingsgroep, wijk, team, familie)

Orde door Wet- en regelgeving van een overheid (zet een kruisje tussen Weinig en Veel)
Weinig ___________________________________________________________________________ Veel

Mate van Handhaving (omcirkel)

– dwingen – eisen – strikt – gedogen – toegeven – toestaan – vrijlaten – geen interesse –

Orde door de regels van omgang binnen Huwelijk en Familie
Weinig ___________________________________________________________________________ Veel

Mate van Handhaving

– dwingen – eisen – strikt – gedogen – toegeven – toestaan – vrijlaten – geen interesse –

Orde door regels en mores binnen Maatschappelijk Verkeer
Weinig ___________________________________________________________________________ Veel

Mate van Handhaving

– dwingen – eisen – strikt – gedogen – toegeven – toestaan – vrijlaten – geen interesse –

Orde door Religieus, Cultureel of Politiek gedreven regels
Weinig ___________________________________________________________________________ Veel

Mate van Handhaving

– dwingen – eisen – strikt – gedogen – toegeven – toestaan – vrijlaten – geen interesse –

Orde in Individueel contact
Weinig ___________________________________________________________________________ Veel

Mate van Handhaving

– dwingen – eisen – strikt – gedogen – toegeven – toestaan – vrijlaten – geen interesse –

Dinkelman, 2022


Ondersteuning nodig?

Voor masterclasses, levendige lezingen, tweedaagse trainingen en advies :
Agnes Dinkelman via agnesdinkelman@stillare.com

Zie ook https://stillare.com/een-en-al-cultuur-scoringslijst/

www.stillare.com