Met enige regelmaat zeggen bestuurders in de media: “Dit willen we niet. Dit is volstrekt onacceptabel!”. Ze realiseren zich terdege dat zij degene zijn die geacht worden in te grijpen als de regels van onze samenleving overschreden worden. Te vaak weten zij echter niet hoe dat te doen.

Stillare heeft met social engineering laten zien dat het nieuwe handelingsperspectieven weet te vinden voor dossiers waar bestuurders en wetenschappers in grote mate handelingsverlegen zijn.

We ontwikkelden gedurende onze buitenlandse en Nederlandse opdrachten een krachtige methode die bestaande perspectieven kantelt. Daarmee vonden we de missing link bij integratie van Afrikaanse en Arabische statushouders. Diezelfde link biedt een nieuw perspectief op gedrag van personen met een niet-Nederlandse achtergrond in OOV dossiers. We hielpen geweld te voorkomen in verkiezingstijd in Zimbabwe.
In ons eigen land trokken we vastgelopen conflicten in wijken los. Voor een NGO in Jemen formuleerden we nieuwe argumenten in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. We hielpen Koerdische politiekorpsen bij het vinden van een nieuwe rolopvatting na Saddam. De verknoping van klimaat en migratieproblematiek in Afrika en het Midden-Oosten deed ons een doelgericht offensief starten in samenwerking met Lions international. We formuleerden een samenhangende set handelingsperspectieven tegen polarisatie in achterstandswijken in Utrecht, Maassluis en Zaanstad.

Zo beproefden we de social engineering als methode in de vorm van onderzoek en succesvolle interventies.

Agnes Dinkelman, oprichter van Stillare:

“Social engineering is de kunst van het beïnvloeden van maatschappelijke dynamiek. Opdrachtgevers vragen ons vaak: “Hoe heb je dat nou gedaan? Waarom werkt het?”. Dat komt omdat we zoeken naar de verbanden in die dynamiek. En dat doen we grondig. We stellen de actoren centraal; vanuit verschillende invalshoeken zoals historie, sociologie, machtsverhoudingen, levensbeschouwing, economie, symboliek en actualiteit zoeken we naar het dwingend logische verband in de ontwikkelingen. Zo ontdekken we waar de ruimte zit om te (be)sturen”.

Nederlandse bestuurders en ambtenaren zien zich geconfronteerd met een lijst van langlopende, gevoelige OOV-dossiers. Van polarisatie tot overlast gevende asielzoekers uit veilige landen. Van bedreiging van bestuurders tot radicalisering van jonge moslims. Van vernieling en geweldpleging op Oudejaarsnacht tot ondermijning van het lokale bestuur. Van de Zwarte Piet confrontaties tot georganiseerde criminaliteit of geweld tussen Turkse en Koerdische Nederlanders.

Bestuurders uit grote en kleine gemeentes werken aan een gedegen dossierkennis, een stevige persoonlijke weerbaarheid en een ontwikkeld moreel kompas. Ze zijn allemaal op zoek naar handelingsrepertoire in dit soort weerbarstigheid om resultaten te verbeteren om gezag en vertrouwen te bevestigen. Het technische repertoire met bestuurlijke bevoegdheden en instrumenten staat ze uiteraard ten dienste, maar er is ook de inhoudelijke invalshoek. Daar is verdieping mogelijk.

Stillare doet niet aan waarheidsvinding, wel brengen we de kijk op de waarheid van de verschillende betrokkenen in kaart. Zo krijgen we de gegevens in handen waarmee wetenschappelijk werk, uitkomsten van pilots en ervaringsverhalen verder betekenis krijgen. Die verdieping in betekenis brengt nieuwe inzichten en doet percepties kantelen. In de praktijk zien we dat er zich concrete handvatten aandienen uit de conclusies.

Onze opdrachtgevers handelen uiteindelijk met hernieuwd vertrouwen omdat hun kijk op het geheel is gekanteld. Ze hebben ontdekt waar ze aan moeten werken en hoe ze dat precies kunnen doen. In veel gevallen staat ons onderzoek niet op zichzelf. We werken vaak een tijdlang met de opdrachtgever en zijn omgeving om te zorgen dat het nieuwe perspectief in brede kring gedeeld wordt, over domeinen en organisaties heen, zodat de handelingsperspectieven die daaruit voort vloeien concrete impact hebben.

Opdrachtgevers over ons:

Lenneke Nienhuis, regio coördinator Divosa Twente over hoe te kijken naar problematiek van Eritrese vluchtelingen: “Ik heb haar nu al zo vaak gehoord maar ze is elke keer weer inspirerend”.
2018

Voormalig landelijke Vice-voorzitter VVD Elisabeth Tuijnman: “Had ik dit maar geweten toen ik nog burgemeester was”.
2018

Prof. dr. Rob de Wijk over onderzoek naar polarisatie in Maassluis, Zaanstad en Enschede: “Wat hebben jullie veel uit dit onderzoek gehaald in die korte tijd”.
2015